Działania

Łączna liczba - 2

Wyrażenia algebraiczne

Na początku zdefiniujemy pojęcie wyrażenia algebraicznego. Wyrażenia, w których występują liczby i litery połączone znakami działań i nawiasami nazywamy wyrażeniami algebraicznymi. Są one w postaci: $$\color{green}{2}\color{black}{x},~\color{green}{7}\color{black}{x^{2}},\color{green}{2}\color{black}{x-1},~\color{green}{3}\color{black}{x}-\color{green}{2}\color{black}{y+7},~\color{black}{a^{2}+b^{2}}$$ gdzie: liczby na zielono to współczynniki liczbowe. Nazwy wyrażeń algebraicznych Działania matematyczne można zapisać słownie, tzn.: Działanie matematyczne Zapis słowny $$a+y$$ Suma liczb $a$ i $y$ $$a-y$$ różnica liczb … Więcej…

Wzory skróconego mnożenia

Mało kto wie, że wzory skróconego mnożenia można zapisać graficznie np. tak jak na rysunku Jak widać na rysunku pole powierzchni kwadratu o boku równym sumie dwóch liczb a i b jest równe sumie pól powstałych z podziału tego kwadratu. Tak więc możliwe jest zapisanie następującego wzoru skróconego mnożenia: $$(a+b)^2=a^2+2\cdot a \cdot b+b^2$$ Kwadrat sumy … Więcej…

;