STATUT FUNDACJI MISJA LEPSZA EDUKACJA
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja Misja Lepsza Edukacja (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona przez Fundatora Kamila Przemysława Kamińskiego, aktem notarialnym (Repertorium A nr 6682/18) sporządzonym przez notariusza Artura Strzępek, w Kancelarii Notarialnej Iwona Szabelska, Artur Strzępek Spółka cywilna w Łodzi, w dniu 17.09.2018 r.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i oddziały w Polsce oraz przedstawicielstwa za granicą. Decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej, zakresu działania oraz likwidacji podejmuje Zarząd.

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci.

§4

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja może nadawać status Partnera Fundacji podmiotom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Fundacja może przyznawać tytuł Patrona Fundacji osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

4. Fundacja używa pieczęci, znaku firmowego i innych zastrzeżonych symboli, zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.

§5

1. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami lub osobami fizycznymi o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. Fundacja może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji podobnym charakterze.

§6

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji.

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji §1

Cele działalności Fundacji:

a. wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych dzieci, młodzieży i dorosłych,

b. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia,

c. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

d. promocja i organizacja wolontariatu,

e. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

f. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

g. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

h. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

i. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

j. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

k. działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji, w szczególności zawodowych i naukowych,

l. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą,

m. wprowadzenia i upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia,

b. prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

a. wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym,

b. propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą,

c. promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną oraz w zakresie zarządzania wiedzą,

d. działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia nowych technologii multimedialnych jako narzędzi w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury oraz w społecznej komunikacji,

e. wspierania działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji,

f. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873.).

§2

Fundacja realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przez: a. prowadzenie portalu internetowego w zakresie edukacji i rozwoju,

b. tworzenie programów edukacyjno-szkoleniowych,

c. organizowanie akcji i kampanii społecznych,

d. organizowanie odczytów, wykładów, warsztatów, sesji/seminariów naukowych i dydaktycznych, konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych mających na celu edukację oraz wymianę doświadczeń,

e. organizowanie imprez publicznych (happeningi, festyny, festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy, etc.),

f. prowadzenie działalności wydawniczej: opracowywanie, publikowanie

i rozpowszechnianie zwartych prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych,

g. rekrutacja pracowników i ich udostępnianie na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji,

h. administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury,

i. organizowanie szkoleń i warsztatów, programów z zakresu edukacji wspomaganie i propagowanie motywacyjnych metod nauczania, pobudzających młodzież do dalszego rozwoju edukacyjnego,

j. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji,

k. obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji,

l. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej,

m. udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie. tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji,

n. rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z edukacją, samorozwoju i kreowania społeczeństwa samouczącego się,

o. pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie,

p. zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji,

q. udzielanie marketingowego wsparcia podmiotów gospodarczych stale finansujących Fundację oraz innych niż Fundacja organizacji społecznych o podobnych celach,

r. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,

s. współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji,

t. inne formy działalności ustalone przez Zarząd Fundacji.

§3

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy społecznej, świadczonej przede wszystkim w formie wolontariatu.

2. Realizując swe cele, Fundacja opiera się na społecznej pracy członków jej organów.

3. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

4. Członkowie władz Fundacji, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

5. Zasady wynagrodzenia oraz jego wysokość ustala Fundator wraz z Prezesem Fundacji, jednak wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. W umowach między Fundacją, a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba upoważniona przez Radę Fundacji w uchwale tego organu.

7. Fundacja realizuje cele statutowe w formach wskazanych w § 2 poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, który szczegółowy zakres wskaże Zarząd w akcie wewnętrznym. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

1. Organami Fundacji są:

a. Zarząd,

b. Rada Fundacji.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Fundacji §1

2. Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji funkcjonują na podstawie postanowień niniejszego statutu oraz uchwalonych, decyzją tychże organów, regulaminów.

§2

1. Do kompetencji Fundatora należy:

a. powoływanie i odwoływanie pierwszego składu Zarządu i Rady Fundacji,

b. powoływanie i odwoływanie kolejnych składów Zarządu i Rady Fundacji,

c. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

d. zatwierdzanie sprawozdań i planów przekazanych przez Zarząd Fundacji,

e. dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

f. podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1 tysiąca zł,

g. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

2. Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał samodzielnie lub na wniosek Zarządu.

§3 Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków: Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.

2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora w drodze jego uchwały. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator oraz może on wejść w skład Zarządu w kolejnych kadencjach.

3. Zarząd pełni funkcję do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

4. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa (pisemna rezygnacja), odwołania przez Fundatora w formie uchwały.

6. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

7. Do kompetencji Zarządu i jego Członków należy podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Fundacji, a w szczególności:

a. realizowania zadań statutowych,

b. uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

c. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności merytorycznej oraz finansowej i przedkładanie ich odpowiednim organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podawanie ich do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane osoby,

d. zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz prywatnej, dotacji i kontraktów państwowych – po uprzednim poinformowaniu Fundatora drogą pisemną lub mailową,

e. podejmowania uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań do kwoty 1 tysiąca złotych. Dla zobowiązań przekraczających tą kwotę konieczne jest poinformowanie Fundatora drogą pisemną lub mailową i otrzymanie jego zgody,

f. ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Fundacji,

g. składanie oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, zawieranie umów (w tym umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych) oraz udzielanie pełnomocnictw, w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji.

8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

9. Do składania oświadczeń woli, w tym we wszystkich sprawach majątkowych Fundacji, zawierania umów (w tym umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych) i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa działającego samodzielnie lub dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

10. W przypadku zawierania umów partnerskich, wszelkich działań promocyjno-informacyjnych oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest Członek Zarządu działający samodzielnie

po uprzednim poinformowaniu Fundatora drogą pisemną lub mailową i otrzymaniu jego zgody.

11. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

12. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa Fundacji liczy się podwójnie.

14. Członkom Zarządu z tytułu uczestnictwa w jego pracach może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

§4 Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób, w tym Przewodniczącego Rady.

3. Członków Rady Fundacji (oprócz pierwszego składu) powołuje i odwołuje Zarząd na drodze uchwały Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.

4. Powołanie Rady Fundacji następuje na czas nieokreślony.

5. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być Członek Zarządu.

7. Wykluczenie z członkostwa Rady Fundacji następuje w wyniku:

a. złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Rady,

b. wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji na pisemny wniosek tegoż Członka lub na drodze uchwały Zarządu podjętą zwykłą większością głosów,

c. utraty zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji (w szczególności w wyniku naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego) na drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów.

8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów oraz być zatrudniani w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

9. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a. przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,

b. konsultowanie programów działania Fundacji i okresowych planów finansowych Fundacji,

c. konsultowanie kierunków i metod działania Fundacji,

d. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,

e. proponowanie zmian statutu.

10. Zarząd Fundacji może wnioskować o zwołanie Rady Fundacji, wskazując proponowany porządek obrad.

11. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele osób prawnych spoza Członków Rady Fundacji, jeżeli ich udział jest korzystny i wskazany ze względu na przedmiot działalności Rady Fundacji.

12. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady oraz uprawniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu Rady Fundacji.

Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa §1

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w akcie fundacyjnym o wartości 100 zł (słownie: sto złotych zero groszy) oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania, a w szczególności pochodzące z:

a. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, zbiórek oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej lub publicznej,

b. wpływów z działalności statutowej,

c. dochodów z majątku Fundacji,

d. dochodów z działalności odpłatnej Fundacji,

e. dotacji i kontraktów państwowych,

f. dotacji, dofinansowań z projektów, programów krajowych i zagranicznych,

g. grantów krajowych i zagranicznych.

2. Fundacja prowadzi politykę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i odpłatna na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany przez nią dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§2

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach i lokatach bankowych, obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach i ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz wszelkiego dysponowania środkami Fundacji upoważniony jest Zarząd.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia lub przyjęcia darowizny, Zarząd Fundacji składa wymagane przepisami prawa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub darowizny. Przyjęcie przez Fundację spadku lub darowizny nie może spowodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym.

6. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Zmiana statutu, zawieszenie działalności i rozwiązanie Fundacji §1

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje jej Fundator.

2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Fundatora, Zarząd lub Radę Fundacji.

3. Zmiana statutu może dotyczyć celu Fundacji, jak i sposobów jego realizacji.

§2

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

3. Likwidatora wyznacza Fundator.

4. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności.

5. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przeznacza na cele statutowe innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie, chyba że Fundator postanowi inaczej.

2. W przypadku śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd.

Rozdział VII Postanowienia końcowe §1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy prawa powszechnego.