To jest bardzo popularny typ zadania

Najpopularniejszy z całego działu wnioskowania statystycznego

PDFy które możesz wydrukować
Teoria | Lekcja video |Zadania


  • Przedział ufności dla średniej – teoria


  • Lekcja 1 – Przedział Ufności Dla Średniej 29:54


  • Z badań budżetów rodzinnych dla 206 wylosowanych niezależnych gospodarstw domowych w Krakowie otrzymano średnią miesięczną kwotę wydatku na żywność 1480 PLN oraz odchylenie standardowe tych wydatków 124 PLN. Zbudować przedział ufności dla przeciętnej wydatków na żywność w gospodarstwach domowych, przyjmując współczynnik ufności 0,95.


  • Wytrzymałość pewnego materiału budowlanego jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. W celu oszacowania nieznanej przeciętnej wytrzymałości tego materiału dokonano na 5 wylosowanych niezależnych sztukach tego materiału pomiarów wytrzymałości i otrzymano w (w $kG/cm^{2}$): 20,4 ; 19,6 ; 22,1 ; 20,8 ; 21. Przyjmując współczynnik ufności 0,99 zbudować przedział ufności dla przeciętnej wytrzymałości tego materiału.


  • Zarejestrowano zawartość pewnego składnika odżywczego w 12 losowo wybranych jabłkach różnych gatunków uzyskując (wyniki w miligramach): 29, 26, 20, 22, 21, 25, 23, 28, 19, 24, 27, 22. Zakładając że rozkład zawartości tego składnika jest normalny oraz odchylenie standardowe wartości cechy z próby $s \approx 3.21$ oszacuj, przy współczynniku ufności 0,95 średnia zawartość badanego składnika odżywczego w jabłkach.


  • Zakładamy, że miesięczne wydatki na obuwie gospodarstw domowych mają rozkład normalny. Na podstawie 27 losowo wybranych gospodarstw otrzymano średnią 206 zł i odchylenie standardowe 49 zł. Zbuduj przedział ufności dla odchylenie standardowego.


  • Wiadomo, że wydajność pracy podlega rozkładowi normalnemu. Próba 26 pracowników dała średnią arytmetyczną wydajności 27 sztuk na jednego pracownika oraz odchylenie standardowe 4 sztuki. Przyjmując współczynnik ufności p=0,9 zbudować przedział ufności dla przeciętnej wydajności pracy wszystkich pracowników tego zakładu.

0