Korelacja

Łączna liczba - 4

Analiza korelacji

Co to jest Analiza Korelacji? Analiza korelacji w statystyce polega na zbadaniu czy dwie zmienne są ze sobą istotnie statystycznie powiązane. Prościej: związek pomiędzy badanymi zmiennymi X i Y– sprawdzamy jak bardzo jedna z nich odziaływuje na drugą. Najlepszym przykładem dwóch zmiennych jest wzrost i waga. Są one silnie powiazane, ponieważ waga rośnie wraz z … Więcej…

Korelacja Pearsona

Zdefiniujmy na początku współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona mówi nam jaka jest siła i kierunek zależności liniowej pomiędzy 2 zmiennymi – x i y. Współczynnik r przyjmuje wartości z przedziału [-1,1], Im wartość bliższa 1 tym zależność jest silniejsza i dodatnia (jeżeli x rośnie to y rośnie), Im wartość bliższa -1 tym … Więcej…

Współczynnik korelacji rang Spearmana

Współczynnik korelacji rang Spearmana (RHO Spearmana) wykorzystywany jest do opisu siły korelacji dwóch cech, w przypadku gdy: cechy mają charakter jakościowy, pozwalający na uporządkowanie ze względu na siłę tej cechy, cechy mają charakter ilościowy, ale ich liczebność jest niewielka. Wzór na współczynnik korelacji rang Spearmana $$\huge{r_{s} = 1 – \frac{6 \sum_{i=1}^{n} d_{i}^{2}}{n \ \left(n^{2} – 1\right)}}$$, … Więcej…

Test istotności współczynnika korelacji

Chcemy dowiedzieć się czy policzona wartość korelacji jest istotna statystycznie (na ile można “ufać” uzyskanemu wynikowi). Możemy to zrobić za pomocą nieparametrycznego testu istotności współczynnika korelacji. Test przebiega tak samo dla korelacji Pearsona jak i korelacji Spearmana dla małej próby. Jak w przypadku każdego testu (parametrycznego lub nieparametrycznego) procedura jest następująca: Krok 1: Wypisujemy dane i hipotezy. … Więcej…

;